Výkonný výbor pozýva svojich členova ako aj verejnosť na IV. riadne zasadanie Valného zhromaždenia o.z. Tatry-Pieniny LAG, ktoré sa uskutoční dňa 24. novembra 2016 (štvrtok) o 15,00 hod. kongresovej miestnosti Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi s nasledovným programom:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Voľba zapisovateľa, overovateľa zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti o.z. od posledného III. zasadania VZ
  4. Správa o hospodárení za rok 2015 a úprava rozpočtu na rok 2016
  5. Správa o činnosti revíznej komisie.
  6. Úprava Stratégie CLLD „Od Tatier k Dunajcu v súlade so Systémom riadeniaCLLD aktualizovaného Dodatkom č. 3 zo dňa 27.9.2016.
  7. Diskusia
  8. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania VZ
  9. Záver