Predstavenstvo Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria pozýva svojich členov a verejnosť na zasadanie XVI. Snemu ZPRRPZ, ktoré sa uskutoční dňa 24. 11. 2016 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi – kongresová miestnosť. Program rokovania je nasledovný:

  1. Otvorenie rokovania snemu
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti združenia za rok 2015 a 2016 a návrh plánu činnosti na rok 2017
  4. Správa o hospodárení za rok 2015, 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
  5. Správa dozornej rady o činnosti dozornej rady za rok 2015, 2016
  6. Diskusia
  7. Schválenie návrhu uznesenia z rokovania XVI. snemu
  8. Ukončenie rokovania