Odporučenie RO pre IROP ku konfliktu záujmov MAS
MAS je povinná pri implementácii stratégie CLLD dodržiavať transparentný postup. Ako riešiť situáciu, kedy sa prirodzene najaktívnejší jednotlivci z daného územia vyskytujú na viacerých stranách a v orgánoch MAS a ako túto situáciu transparentne zvládnuť bez toho, aby došlo k eliminácii týchto aktívnych osôb, čím by zbytočne iba utrpelo dané územie? Platí, že zákaz konfliktu záujmov musí byť dodržaný a jeho dodržanie musí byť MAS schopná kedykoľvek preukázať. Riadiaci orgán pre IROP vydal k tejto problematike usmernenie, ktoré nájdete na
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=12384