Dňa 6. 3. 2018 bola našej Miestnej akčnej skupine Tatry – Pieniny LAG schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok “Činnosti spojené so zabezpečovaním chodu MAS Tatry – Pieniny LAG a uskutočňovaním stratégie CLLD” vo výške 139 995,44 €. Bližšie informácie k žiadosti môžete získať tu.