Pracovníci kancelárie MAS Tatry – Pieniny LAG sa zúčastnili dňa 9. 10 2018 v Lesnici pracovného rokovania občianskeho združenia Východ (ktoré združuje zatiaľ 18 masiek z územia prešovského a košického samosprávneho kraja. Predmetom rokovania bolo:

  • GDPR školenie (trvanie 45 min.),
  • Novela zákona o verejnom obstarávaní (Ing. Mihók st.)
  • Informácie ohľadom implementácie IROP/PRV
  • Informácia o stave ŽoP, ŽoNFP, VO
  • Informácie ohľadom „Školenie ITMS2014+“, ktoré sa uskutočnilo v Prešove 1. a 2. októbra t.r.

Na záver sa uskutočnila spoločná plavba na pltiach po rieke Dunajec, ktorá okrem zážitku umožnila aj neformálnu diskusiu počas plavby a prispela k posilneniu partnerských vzťahov medzi jednotlivými organizáciami.