Dňa 24.4.2019 sa uskutočnilo v kongresovej miestnosti Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi školenie k výzvam na predkladanie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci opatrení 7.2 a 7.5. Tieto výzvy boli schválené 12.4.2019 a zverejnené v ITMS2014+. Účastníci školenia boli podrobne informovaní o podmienkach poskytnutia príspevku a postupoch podávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci aktuálnych výziev. Manažérka MAS Tatry-Pieniny LAG, Mgr. Petra Kovářová informovala o následných postupoch MAS v rámci prijímania a hodnotenia ŽoNFP.

Ďalšie informácie a dokumenty týkajúce sa výziev budú zaslané členom MAS Tatry-Pieniny LAG v elektronickej verzii a tiež zverejnené na web stránke www.tatry-pieniny.com v privátnej zóne.

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť v galérii