K termínu ukončenia vyhlásených výziev 10. 10. 2019 v rámci podopatrení 7.2 a 7.5 kancelária MAS prijala 23 žiadostí o NFP od 17 obcí.