V Spišskej Starej Vsi sa 12.11.2019 uskutočnilo VII. Valné zhromaždenie občianskeho združenia Tatry – Pieniny. LAG, ktoré získalo v roku 2017 štatút „Miestnej akčnej skupiny (ďalej len MAS). MAS sa rozkladá na súvislom území 30 obcí v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa s výmerou 510 km2 a počtom obyvateľov 35 686.

Predmetom rokovania boli správa o činnosti MAS za uplynulé obdobie, ktoré okrem iného konštatovali že:

 • MAS má spolu 71 členov, čiže okrem 30 obcí je v MAS 41 členov z občianskeho a podnikateľského sektoru.
 • Implementácia Stratégie CLLD je zabezpečená tromi zmluvami a to:
  • cez IROP financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD umožňuje čerpanie vo výške 139 995,44 €
  • cez PRV pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie vo výške 45 289 €
  • cez IROPna financovanie implementácie stratégie CLLD. Požadovaná výška je 807 000 €
 • Doposiaľ bolo MAS vyhlásených 5 výziev v rámci všetkých piatich opatrení PRV, ktoré máme v stratégii.
  • 3 výzvy určené pre súkromný sektor, aktuálne vyhlásené
  • 2 výzvy určené pre verejný sektor, uzavreté 10.10.2019, v rámci ktorých predložilo 17 obcí 23 projektov.
 • Pre časť IROP bola vytvorená výzva, ktorá bola dňa 6.9.2019 zaslaná na kontrolu riadiacemu orgánu a k dnešnému dňu, nebola kontrola ukončená. Výzva je určená pre súkromný sektor mimo poľnohospodárstva a cestovného ruchu. V rámci IROP ostáva nevyhlásených 6 výziev.

Okrem správy o činnosti bola prečítaná správa revíznej komisie a prerokovaná správa o hospodárení za roky 2018 a časť roku 2019, ktoré boli VZ jednohlasne schválené. Samostatnou prerokovanou otázkou bol spôsob a systém financovania chodu MAS, ktorá zahŕňala jednak problematiku:

 • Dĺžky trvania preplácania Žiadosti o platbu (ŽoP) priemerná dĺžka schválenia je dlhšia viac ako 6 mesiacov.
 • Dlho trvajúcu dobu schválenia „Žiadosti o nenávratný finančný prostriedkov“ riadiacim orgánom od podania žiadosti NFP po jej schválenie a podpisu zmluvy, čo spôsobuje sklz v pri plnení časového harmonogramu a tým následne finančné plnenie pri ďalšej implementácii Stratégie CLLD.

Na záver účastníci rokovania zaviazali kanceláriu MAS na zaslanie otvoreného listu ministerke životného prostredia s upozornením na pomenované problémy financovania.

Podrobnejšie informácie zo VII. rokovania VZ môžete získať tu.