Oznamujeme, že došlo k aktualizácii výziev MAS pre podopatrenia 4.1 a 6.4., ktorá nadobudla platnosť 10.02.2020. Predmetom aktualizácie je predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP (4.1 a 6.4)