Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku – kód výzvy:  IROP-CLLD-Q427-512-003