Kancelária MAS Tatry – Pieniny LAG informuje verejnosť o stave plnenia Stratégie CLLD “Od Tatier k Dunajcu”.

K dnešnému dňu je situácia v plnení cieľov stratégie nasledovná:

  1. Dňa 8.4.2020 boli na PPA odoslané ŽoNFP predložené v rámci výziev č. MAS_066/7.5 a MAS_066/7.2, ukončených dňa 10.10.2019.
  2. Na výzvu MAS_066/4.2/1, ktorá bola uzavretá 29.2.2020 bola prijatá 1 ŽoNFP.
  3. Na výzvu MAS_066/6.4/1.1, ktorá bola uzavretá 31.3. 2020 bola prijatá 1 ŽoNFP.
  4. Výzva MAS_066/4.1/1 je predĺžená do 34.4.2020.
  5. Dňa 18.3. 2020 boli vyhlásené výzvy MAS_066/7.5/2  a MAS_066/7.2/2 , ktoré budú uzavreté 18.6.2020
  6. RO pre IROP v zmysle kapitoly 7, bod 20 b) Implementačného modelu CLLD v IROP schválil 20.4.2020 Výzvu IROP-CLLD-Q427-511-001.