Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.5/3

 MAS_066/7.3/3
Podopatrenie 7.5
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
14.12.2020