MAS Tatry_Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-010
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
Od Tatier k Dunajcu
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 100 000 EUR.