V území MAS prevláda lesný pôdny fond, Jeho rozloženie nie je však rovnomerné, prevláda v západnej časti územia, kde má napríklad obec Tatranská Javorina zastúpenie lesov vo svojom katastri až 96%. Je to dané tým, že uvedená obec má prevládajúcu časť svojho územia v horskom prostredí Vysokých Tatier. Využitie pôdneho fondu v uvedenom území je najmä pre cestovný ruch a pre lesnícke činnosti Tatranského národného parku. V ostatnom území výmera lesného pôdneho fondu osciluje medzi 30% až 60%. Až 98% všetkých porastov tvoria ihličnaté lesy.

Lesná vegetácia – podľa potencionálnej prirodzenej vegetácie môžeme rozdeliť územie nasledovne:

 • jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných tokov sa nachádzajú v alúviách všetkých väčších vodných tokov v území,

 • podhorské bukové lesy sa vyskytujú v doline obce Lesnica,

 • bukové lesy na vápencových a dolomitových podložiach sa prirodzene vyskytujú v oblasti Pienin a Belianskych Tatier

 • bukové a jedľovo-bukové lesy sa vyskytujú v Pieninách kde sa v nich nachádza prirodzene aj vzácny tis a v nižších polohách Spišskej Magury avšak už bez tisa,

 • bukové lesy v horských polohách sa vyskytujú vo vyšších polohách Spišskej Magury,

 • jedľové a jedľovo-smrekové lesy sa vyskytujú v hrebeňových polohách Spišskej Magury a na podhorí Vysokých a Belianskych Tatier, pričom sa v nich vyskytuje mozaika smrekových zamokrených lesov, vrchovísk a prechodných rašelinísk,

 • smrekové lesy čučoriedkové sa vyskytujú prirodzene v Belianskych a Vysokých Tatrách pod pásmom kosodreviny v nadmorských výškach cca od 900 m n.m.,

 • subalpínske kosodrevinové spoločenstvá sa nachádzajú vo Vysokých a Belianskych Tatrách pričom sa vyskytujú s prímesou borovice limby,

 • alpínske trávinné spoločenstvá na silikátoch, sa vyskytujú nad hornou hranicou lesa vo Vysokých Tatrách a alpínske trávinné spoločenstvá na vápencoch a dolomitoch sa vyskytujú nad hornou hranicou lesa v Belianskych Tatrách.

Významným prvkom v území sú lesné spoločenstvá, ktoré sa podľa spôsobu využívania členia na tri kategórie :

 1. lesy hospodárske, ktoré sa v území nachádzajú najmä v Spišskej Magure a ich prvoradou funkciou je produkcia drevnej hmoty,

 2. lesy ochranné sa nachádzajú najmä na plytkých, exponovaných a nepriaznivých stanoviskách Pienin, Belianskych a Vysokých Tatier, ale aj v hrebeňových partiách Spišskej Magury a ich prvoradou funkciou je ochranná funkcia pôdy, vody a pod.,

 3. lesy osobitného určenia sa nachádzajú len v Pieninách a Tatrách a ich prvoradou funkciou je spolupôsobenie pri ochrane prírody, resp. zásob pitnej vody a pod.