Stratégia CLLD Od Tatier k Dunajcu je základným strategickým dokumentom pre územie ktoré je tvorené 30 obciami pre jeho rozvoj v nasledujúcich minimálne siedmich rokoch.

Stratégiu CLLD sa rozhodli spracovať zúčastnené subjekty na základe skúsenosti z práce občianskeho združenia, ktoré v plánovacom období 2007 – 2014, prejavilo svoju schopnosť spájať hlavných aktérov v území integrovať záujmy jednotlivých členov do spoločného cieľa  i napriek tomu, že združenie financovalo svoju činnosť len z členských príspevkov. Počas tohto obdobia dokázalo svoju schopnosť získavať zdroje aj z projektov financovaných EÚ resp. inými zdrojmi.

Nove plánovacie obdobie a podmienky zakotvené v operačných programoch PRV a IROP iniciovalo zvýšenú aktivitu členov občianskeho združenia ktoré vyvinuli tlak na riadiaci orgán združenia s cieľom prehĺbiť spoluprácu, integráciu a kooperáciu v území. Cieľom týchto aktivít je zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky obyvateľov územia prostredníctvom prostriedkov alokovaných pre aktivitu LEADER, ktoré je možné do územia získať spracovaním a schválením Stratégie CLLD. Stratégia je rozdelená do siedmich kapitol, základné informácie o MAS, analytický, strategický, implementačný a finančný rámec a zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť.

Stratégia na základe dôkladnej analýzy, určení silných a slabých stránok, príležitosti a ohrození definovala víziu územia a následne strategický cieľ, ktorý je: „Do roku 2023 vytvoriť z územia príťažlivé miesto pre domácich a zahraničných turistov, so špecifickou ponukou zážitkového cestovného ruchu, s rozvinutým poľnohospodárstvom, kvalitnými podmienkami na život a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj založený na kvalitných ponukách a službách, smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti na lokálnej a regionálnej úrovni. Tomuto cieľu sa podriadilo definovanie priorít MAS a v nich opatrenií. Opatrenia boli nastavené tak aby sme do  roku 2023 dosiahli stanovený strategický cieľ. Jednotlivým prioritám boli priradené finančné prostriedky, ktoré boli rozpísané až na opatrenia Stratégie CLLD a v súlade s operačnými plánmi boli pre každé opatrenie definovaní aj oprávnení príjimatelia, oprávnené náklady a ako aj hodnotiacie kritéria. Nakoniec boli definované prínosy pre rozvoj územia.

Pozvánky, dotazníky, foto

Pozvánka na stretnutie 16.9.2015 PDF

Pozvánka na stretnutie 24.9.2015 PDF

Pozvánka na mimoriadne Valné zhromaždenie 19.11.2015 PDF