Predstavenie združenia

Občianske združenie združuje verejných a súkromných partnerov na území časti okresov Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.

Základné údaje:

Rozloha : 511,11 km2

Počet obyvateľov: 34 536

Hustota osídlenia: 67,57 ob/km2

Počet obcí: 28, počet miest: 2,

Počet členov 69

O nás

 • 30. jún 2008 – vznik združenia v Spišskej Belej, na platforme Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria a Mikroregiónu Belianske Tatry
 • 22. júl 2008 – registrácia stanov Ministerstvom vnútra SR
 • 10. december 2008 – ustanovujúci snem v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi, ktorý sa stal aj sídlom združenia
 • ochrana najvýznamnejších hodnôt na území regiónu Tatry – Pieniny, ktorými sú príroda, estetická krajina, kultúrne bohatstvo, zdravé životné prostredie a šetrné hospodárenie v krajine
 • zvýšenie ekonomickej prosperity a kvality života v území, vrátane podpory malého a stredného podnikania, hospodárstva, informatiky, a iných aktivít
 • podpora rozvoja občianskych iniciatív na miestnej a regionálnej úrovni
 • koordinovaný postup členov združenia pri všestrannom rozvoji územia (hlavne dosiahnutia optimálneho rozvoja vidieka za dodržania princípov trvale udržateľného rozvoja), sústredenia síl a prostriedkov pri presadzovaní zámerov presahujúcich svojím rozsahom a významom možnosti jednotlivých členov, vrátane zabezpečovania príslušných finančných zdrojov
 • obnova a rozvoj obcí
 • podpora činností v oblasti cestovného ruchu
 • podpora vzdelávacích aktivít
 • vytváranie pracovných príležitostí
 • podpora environmentálnych aktivít
 • podpora sociálnych aktivít
 • vytvorenie regionálneho manažmentu MAS

Poslaním je podpora a rozvoj územia regiónov Belianskych Tatier, Zamaguria, Pienin a prípadne ďalších, ktoré vytvárajú neprerušované kontinuálne spojené územie.

 • vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia v roku 2008
 • otváranie turistickej sezóny v Pieninách (apríl, každoročne)
 • zorganizovanie rekonštrukcie dobývania Červeného kláštora bratríkmi v roku 2014 (v spolupráci s n.o. Cyprián)
 • organizovanie Dní Červeného kláštora (september, každoročne)
 • príprava a organizácia Pochodu dobrej nálady (v spolupráci s o.z. Zamagurie)
 • zabezpečovanie údržby bežeckých stôp na území Pienin v zimnom období (v spolupráci s Združením pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria)
 • spracovali sme partnerský projekt Po stopách kultúrnych tradícii pod Tatrami (v spolupráci s MAS Spiš)

Naše skúsenosti

Podpora rozvojových aktivít v územi 85%
Poradenstvo pre svojich členov pri spracovaní projektov 80%
Propagácia územia 75%
Aktivizovanie aktérov v území pre spoločné ciele 95%

Výkonný výbor

Ing. Ján Kurňava
Ing. Ján KurňavaPredseda Tatry-Pieniny LAG
Primátor mesta Spišská Stará Ves. Aktívny zástupca viacerých spoločenských organizácii v Spišskej Starej Vsi
Jana Bartkovská
Jana BartkovskáPodpredsedníčka výkonného výboru
Súkromná podnikateľka v cestovnom ruchu. Majiteľka cestovnej agentúry “Pieniny Klub”. Dlhodobá členka Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria.
Pavel Hudáček
Pavel HudáčekČlen výkonného výboru
Dlhoročný starosta obce Lendak, poslanec Prešovského samosprávneho kraja druhé volebné obdobie.
Ing. Špirka Pavol
Ing. Špirka Pavolčlen výkonného výboru
Zastupuje Svojpomocné družstvo poľnohospodárov v Lesnici, kde zabezpečuje obhospodarovanie pôdy, ktorá by bola ináč nevyužitá.
Kristína Gregoričková
Kristína Gregoričkováčlenka Výkonného výboru
Zastupuje obec Osturňa, kde je druhé volebné obdobie starostkou obce. Oživila v obci folklórne tradície a zvyky, rekonštruovala v rámci projektov interregu kultúrny dom a miestnu školu
Drahomír Kuc
Drahomír Kucčlen výkonného výboru
Predseda občianskeho združenia Zamagurie – okrem iného pravidelný organizátor Pochodu dobrej nálady v Pieninách
Ing. Marián Bekeš
Ing. Marián Bekeščlen výkonného výboru
Absolvent Lesníckej Fakulty VŠLD vo Zvolene. Dlhoročný pracovník v riadiacich funkciách. Najprv v Štátnych lesoch TANAP-u, pozdejšie ako konateľ firmy Skicentrum s.r.o. v Ždiari.

Orgány a komisie

Revízna komisia

Ján Gondek
Ján Gondek
Tretie volebné obdobie je starostom obce Lesnica. V predchádzajúcom volebnom období pôsobil ako člen výkonného výboru
 Ing. Pavol Bekeš
Ing. Pavol Bekeš
Dlhoročný starosta obce Ždiar a dlhoročný člen o.z. Tatry – Pieniny LAG
Peter Popovič
Peter Popovič
Súkromný podnikateľ v službách a v cestovnom ruchu, pôsobiaci v meste Spišská Stará Ves a v obci Červený Kláštor. Je obyvateľom mesta Spišská Belá.