Predstavenie združenia

Združenie Pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria (ďalej aj ZPRRPZ) vzniklo registráciou stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 26.1.1999 pod číslom VVS/1‑900/90‑14813. Ustanovujúci snem sa uskutočnil 3. marca 1999 v Spišskej Starej Vsi. Stanovy z roku 1999 boli upravované v roku 2006.

Združenie začínalo s dvanástimi členmi a postupne sa jeho členská základňa rozširovala a v súčasnosti tvorí jeho členskú základňu:

  • 19 samospráv
  • 5 právnických osôb
  • 8 fyzických osôb podnikajúcich

Kolektívnym členom je Združenie pre rozvoj cestovného ruchu Ľubovnianka. Územná pôsobnosť ZPRRPZ sa vzťahuje na územie Zamaguria, ktorého prirodzenou súčasťou sú aj Pieniny.

O nás

Združenie Pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria (ďalej aj ZPRRPZ) vzniklo registráciou stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 26.1.1999 pod číslom VVS/1‑900/90‑14813. Ustanovujúci snem sa uskutočnil 3. marca 1999 v Spišskej Starej Vsi. Stanovy z roku 1999 boli upravované v roku 2006.

Združenie začínalo s dvanástimi členmi a postupne sa jeho členská základňa rozširovala a v súčasnosti tvorí jeho členskú základňu:

18 samospráv
5 právnických osôb
10 fyzických osôb podnikajúcich
Kolektívnym členom je Združenie pre rozvoj cestovného ruchu Ľubovnianka. Územná pôsobnosť ZPRRPZ sa vzťahuje na územie Zamaguria, ktorého prirodzenou súčasťou sú aj Pieniny.

Cieľom Združenia Pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria je najmä:

podporovať vznik a rozvoj všetkých foriem podnikania
zastupovať a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov voči ostatným subjektom
spolupracovať so štátnou správou, samosprávou a ďalšími organizáciami pri zvyšovaní právneho, ekonomického a spoločenského zázemia pre výkon podnikania a pri podnecovaní aktivít zameraných na rozvoj územia
sprostredkovať komplexné poradensko-konzultačné, informačné a vzdelávacie služby pre členov združenia
podieľať sa na formovaní poradensko-informačného centra pre členov združenia
spolupracovať so združeniami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí
spolupracovať pri výchove, tvorbe a ochrane životného prostredia, najmä predkladať projekty, návrhy a riešenia na zabezpečenie kvalitného životného prostredia vo všetkých jeho zložkách

Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria za obdobie svojej činnosti vytvorilo podmienky pre vznik platformy, ktorá umožňuje komunikáciu medzi jednotlivými subjektami v území. Počas svojej existencie sa stali členmi združenia všetky samosprávy v území Zamaguria a významnejší podnikatelia v cestovnom ruchu v území. Počas svojej existencie zabezpčilo realizáciu viacerých verejnoprospešných projektov ktoré sú popísané v záložke projekty.
Združenie vytvorilo základ pre rozšírenie svojej činnosti v programe Leader.

Naše skúsenosti

Podpora rozvojových aktivít v územi 95%
Schopnosť združovať aktérov v území pre spoločné ciele 95%
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj cestvoného ruchu v území 80%

Predstavenstvo

Ing. Štefan Danko
Ing. Štefan DankoPrezident
Prezident združenia od jeho vzniku. Profesionálne vyštudovaný lesný inžinier. V súčasnosti dôchodca, ktorý v minulosti pracoval v štátnej ochrane prírody.
Ján Gondek
Ján GondekViceprezident
Podnikateľ v cestovnom ruchu, konateľ Chata Pieniny, ktorý významným spôsobom propaguje naše územie. Okrem toho majiteľ penziónu Goral v obci Lesnica.
Dlhoročný člen predstavenstva a významny člen našho združenia.
Ing. Jozef Harabin
Ing. Jozef HarabinViceprezident
Absolvent poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Po počiatočnej praxi v poľnohospodárstve, väčšiu časť aktívneho života pracoval v štátnej správe. V súčasnosti už druhé volebné obdobie je primátorom Mesta Spišská Stará Ves.
Ing. Dana Korčáková
Ing. Dana Korčákováčlen
Vyštudovaná inžinierka ekonómie, pôsobí v cestovnom ruchu spolumajteľka rekreačného zariadenia Dunajec Village a kúpeľov Smerdžonka v Červenom Kláštore.
Rudolf Velička
Rudolf Veličkačlen
Dlhoročný starosta obce Majere a spolumajiteľ pltníckej spoločnosti Združenie pltníkov Majere. Člen predstavenstva od vzniku združenia

Partneri a sympatizanti