Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria bolo viackrát úspešné v podávaní projektov cez Program obnovy dediny, ktorého nositeľom je Ministerstvo životného prostredia SR. V rámci tohto programu boli realizované tieto projekty:

 • 1999 Urbanistická štúdia Zamagurie (reprografické a kopírovacie práce už spracovanej urbanistickej štúdie) s dotáciou vo výške 20 000 Sk
 • 2001 Projektová dokumentácia „Zásobovanie pitnou vodou obce Č. Kláštor, Majere, Lechnica“ v hodnote 100 000 Sk podporená dotáciou vo výške 70 000 Sk
 • 2003 „Revitalizácia verejného priestranstva – ihrisko pre mládež predškolského veku“ projekt bol podporený finančnou čiastkou vo výške 80 000 Sk, z ktorej sa realizovali tieto práce:
  • úprava trávnatej plochy na verejnom priestranstve
  • zhotovenie detských preliezačiek, hojdačiek a pod.
  • vytrasovanie a dobudovanie chodníkov
 • 2003 Projektová dokumentácia „ČOV a kanalizácia obce Červený Kláštor – ČOV2“ podporená finančnou čiastkou 80 000 Sk
 • 2004 Projektová dokumentácia „Riešenie odtokových pomerov v intraviláne obce Červený Kláštor“ v hodnote 100 000Sk pričom výška poskytnutého grantu bola 70 000 Sk