Dňa 7. 8. 2018 sa uskutočnila pracovná porada spolupracujúcich MAS v Prešove. Na porade sa preberala aktuálna problematika zo života jednotlivých MAS. Okrem iného témou rokovania bolo:

  • stav vo schvaľovaní ŽNFP zo strany RO – v súčasnosti sú podpísané zmluvy na chod MAS, v schvaľovaní sú žiadosti na animácie a na implementáciu stratégii CLLD,
  • chyby a problémy v súvislosti so ŽoP – najmä obsah výkazov prác
  • výsledky a postrehy z kontroly IROP v Mas Tatry – Pieniny LAG a iné