Vaše osobné údaje chránime
Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, Vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky ohľadom spracúvania svojich osobných údajov, a taktiež ďalšie dôležité informácie, ktoré súvisia s tým, ako Občianske združenie MAS Tatry -Pieniny LAG spracúva osobné údaje svojich partnerov a návštevníkov internetovej stránky www.tatry-pieniny.com
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje klientov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, je MAS Tatry – Pieniny LAG, Štúrova 228/109, IČO: 42085284

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?
Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu podľa Zákona o ochrane osobných údajov.
Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, so súhlasom dotknutých osôb, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť.

Aké údaje spracúvame?
identifikačné údaje: meno, priezvisko
kontaktné údaje: emailová adresa

Prečo spracúvame Vaše údaje a na aký účel?
Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom emailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí, budeme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy komunikácie na základe nášho oprávneného záujmu za účelom:

 • Vybavenia Vašich požiadaviek
 • Evidencie Vašich požiadaviek
 • Informovania

Aké máte práva spojené so spracúvaním osobných údajov?
Vaše práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v článkoch 15 až 22 GDPR. Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti od MAS Tatry -Pieniny LAG vyžadovať:

 1. prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané
 2. požadovať opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov
 3. požadovať vymazanie osobných údajov v dôvodov podľa GDPR
 4. požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
 5. požadovať prenos osobných údajov
 6. odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak sú spracúvané na základe súhlasu
 7. právo namietať proti aizovanému profilovaniu.

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z GDPR alebo z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Svoje práva si môžete uplatniť vo vzťahu k MAS Tatry – Pieniny LAG:

 1. písomne, z obsahu žiadosti musí vyplývať, že si uplatňujete svoje právo. Žiadosť podanú elektronickou poštou musíte doručiť písomne najneskôr do troch (3) dní odo dňa jej odoslania, zo žiadosti musí byť zrejmé, čo ako dotknutá osoba žiadate
 2. osobne ústnou formou pred naším zamestnancom, formou zápisu, z ktorého musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto zápis vyhotovil, kópiu zápisu je náš zamestnanec povinný odovzdať dotknutej osobe;

O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vás budeme informovať spravidla v lehote tridsať (30) dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti, v osobitných prípadoch v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa prijatia žiadosti, pričom v takom prípade Vás budeme o uplatnení tejto dlhšej lehoty písomne informovať.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Všetky súhlasy, ktoré ste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou v sídle MAS Tatry – Pieniny LAG.
S Vašimi otázkami sa môžete obrátiť na nás emailom na kovarova@tatry-pieniny.com

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk