Informácia pre obce o plánovanej výzve v rámci operačného programu IROP

MAS Tatry – Pieniny LAG podáva informáciu o predpokladanom termíne vyhlasovania výzvy v rámci operačného programu IROP­-špecifický cieľ 5.1.2 – výzva bude vyhlásená v mesiacoch júl/august 2019.

Oprávnení prijímatelia: obce a mestá z územia MAS s počtom obyvateľov do 20 000 obyvateľov

Intenzita pomoci : 95% EU  Prijímateľ: 5%  (spolufinancovanie)

Výzva sa bude týkať opatrenia:

Bezpečná a plynulá doprava (zlepšenie podmienok pre dopravu obyvateľov do a zo zamestnania alebo k verejným službám, súvisiaca infraštruktúra a nákup vozidiel) v rozsahu týchto oprávnených činností:

1.Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Maximálna výška príspevku na projekt : 50 000. € z celkových oprávnených výdavkov

Popis oprávnených aktivít:

  • Výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám,
  • Rekonštrukcia cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám,
  • budovanie verejného osvetlenia v priamej nadväznosti na výstavbu, alebo rekonštrukciu cyklotrasy,
  • vyhradenie jazdných pruhov pre cyklistov,
  • investície do doplnkovej infraštruktúry – chránené parkovisko pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, odpočívadlá,
  • systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia.

2.Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosť sídiel

Maximálna výška príspevku na projekt : 30 000. € z celkových oprávnených výdavkov

Popis oprávnenej aktivity:

  • Výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom, súčasťou môžu byť:
  1. vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule
  2. stacionárne informačné systémy.

3.Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Maximálna výška príspevku na projekt : 50 000. € z celkových oprávnených výdavkov

Popis oprávnenej aktivity:

  • Nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie.

Informáciu vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.