Miestna akčná skupina Tatry-Pieniny LAG vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 voľných pracovných pozícií

ODBORNÝ ADMINISTRATÍVNY ASISTENT/EKONOMICKÝ MANAŽÉR

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

Miestna akčná skupina Tatry-Pieniny LAG je občianske združenie so štatútom MAS, ktoré implementuje stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD). Implementácia stratégie je koordinovaná manažérom MAS. Implementácia stratégie zahŕňa činnosti od vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o príspevok, kontrolu prijatých projektov, vyhodnocovanie projektov, spracovanie žiadostí o platbu, propagáciu o území, poskytovanie informácií pre potenciálnych žiadateľov a množstvo ďalších činností, ktoré súvisia s realizáciou stratégie.

Kontaktná osoba: Mgr. Petra Martausová, manažér MAS e-mail: kovarova@tatry-pieniny.com

Životopis prosím zašlite na mailovú adresu kovarova@tatry-pieniny.com. Vhodných záujemcov o pracovné miesto budeme kontaktovať čo najskôr. Koniec výberového konania je 31.1.2023.

Pracovná pozícia: ODBORNÝ ADMINISTRATÍVNY ASISTENT/EKONOMICKÝ MANAŽÉR:

 • Hrubá mzda: 1 254,00 € Termín nástupu: 2/2023
 • Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok.
 • Dĺžka trvania pracovného pomeru: do 30.6.2024
 • Miesto výkonu práce: Spišská Stará Ves

Pracovná náplň:

 • súčinnosť manažérovi MAS (miestnej akčnej skupiny) pri zabezpečovaní chodu kancelárie MAS a implementácii stratégie CLLD
 • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie ŽoNFP
 • súčinnosť pri vyhlásení výzvy v ITMS2014+,
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi/manažérovi MAS pri plnení jeho úloh vrátane administrácie stratégie CLLD, výziev a ŽoNFP v ITMS2014+,
 • súčinnosť pri vypracovaní a administrácii ŽoP (chod MAS) v ITMS2014+,
 • zabezpečenie publicity a informovanosti a pod.,
 • zabezpečenie zberu informácií pre monitoring a hodnotenie (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov),
 • príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD,
 • realizácia verejného obstarávania,
 • spracovanie monitorovacej správy,
 • zabezpečenie účtovnej evidencie a hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom MAS (agenda týkajúca sa účtovnej evidencie, účtovanie o účtovných prípadoch súvisiacich s chodom MAS, sledovanie čerpania rozpočtu, vedenie agendy personalistiky a miezd, iné činnosti súvisiace s účtovníctvom),
 • ďalšie administratívne činnosti MAS na základe pokynu nadriadených

Požiadavky na zamestnanca:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a min. odborná prax 2 roky alebo – úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky +
 • Požadované znalosti:
  • hospodárska korešpondencia – mierne pokročilý
  • účtovná evidencia, účtovanie o účtovných prípadoch, vedenie agendy personalistiky a miezd – pokročilý
  • Microsoft Excel – Mierne pokročilý
  • Microsoft Word – Mierne pokročilý
  • Microsoft PowerPoint
  • Mierne pokročilý
  • Systém ITMS2014+ – Mierne pokročilý

Pracovná pozícia: ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

 • Hrubá mzda: 912,00 €
 • Termín nástupu: 2/2023
 • Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
 • Dĺžka trvania pracovného pomeru: do 30.6.2024
 • Miesto výkonu práce: Spišská Stará Ves

Pracovná náplň

 • zabezpečenie každodennej prevádzky a administratívnej činnosti MAS,
 • vybavovanie korešpondencie a písomnosti podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie,
 • spracovanie, triedenie a zápis údajov podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie,
 • komplexné zabezpečenie registratúry (vedenie evidencie a predpísanej archivácie),
 • informačná, organizačná a evidenčná práca kancelárie MAS (napr. organizačné zastrešenie zasadnutí orgánov MAS, príprava podkladových materiálov na zasadnutia jednotlivých orgánov a pod.)
 • organizačné zabezpečenie aktivít MAS
 • ďalšie administratívne činnosti MAS na základe pokynu nadriadených.

Požiadavky na zamestnanca

 • úplné SŠ vzdelanie s maturitou a 3 roky praxe
 • Požadované znalosti
  • hospodárska korešpondencia – mierne pokročilý
  • Microsoft Excel – mierne pokročilý
  • Microsoft Word – mierne pokročilý
  • Microsoft PowerPoint – mierne pokročilý

Celý text vyhlásenia výberového konania si môžete stiahnuť tu.