MAS Tatry_Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 2

Kód výzvy:  IROP-CLLD-Q427-511-001
Od Tatier k Dunajcu
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 550 000,00 EUR.