MAS Tatry_Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-011
Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby
Od Tatier k Dunajcu
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 27 000 EUR.