MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES

Projekt: Turisticko-informačný kiosk

Predmet projektu: Projekt rieši výstavbu turisticko-informačného kiosku v centre mesta Spišská Stará Ves, určeného na poskytnutie potrebných informácií všetkým občanom prostredníctvom interaktívnej dotykovej plochy. Kiosk disponuje zabudovaným osvetlením, audio systémom a kvalitnou nosnou konštrukciou odolnou voči poveternostným vplyvom počasia.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je prostredníctvom informačného zariadenia priblížiť občanom potrebné a praktické informácie z mestského informačného systému o kultúrnych podujatiach, tradíciách, informáciách týkajúcich sa cestovného ruchu v meste a v regióne Zamaguria, čím sa prispeje k rozvoju turizmu informovanosti v meste Spišská Stará Ves a celom regióne.

Výška NFP: 25 000 EUR

OBEC REĽOV

Projekt: Novostavba dvoch lávok cez potok a parkoviska pri cintoríne

Predmet projektu: Predmetom projektu „Novostavba dvoch lávok cez potok a parkoviska pri cintoríne“ je vybudovanie dvoch lávok cez potok k rómskej komunite a vybudovanie parkoviska pri cintoríne v obci Reľov.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšiť podmienky na bezpečnú a plynulú dopravu obyvateľov do a zo zamestnania k verejným službám, skrášliť a zveľadiť územie a skvalitniť sociálne a komunitné služby v území.

Výška príspevku NFP:  24 853,35 EUR

MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Projekt: Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej- Strážky

Predmet projektu: Projekt rieši vybudovanie parkoviska, ktoré je umiestnené v intraviláne mesta Spišská Belá a nahrádza trávnatú plochu.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je vybudovanie záchytného parkoviska v meste Spišská Belá v časti Strážky, a tým dobudovanie infraštruktúry a občianskej vybavenosti.

Výška príspevku NFP: 25 000 EUR

OBEC LESNICA

Projekt: Odpočinkové miesto pre cyklistov v obci Lesnica

Predmet projektu: Projekt rieši vybudovanie Odpočinkového miesta pre cyklistov v obci Lesnica ako podpora rozvoja cestovného ruchu a budovania infraštruktúry v obci Lesnica. Súčasne prispieva k rozšíreniu a skvalitneniu miestnych služieb a k zlepšovaniu kvality života obyvateľov v obci Lesnica, ktorá je súčasťou turisticky vyhľadávanej lokality Pieninského národného parku. 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce Lesnica a jej návštevníkov a vybudovanie prvku drobnej infraštruktúry v blízkosti cyklotrasy. Vybudovaním odpočinkového miesta pre cyklistov, ktoré v obci Lesnica doposiaľ chýbalo sa zvýšila atraktivita obce na území MAS TATRY-PIENINY LAG a podporia sa existujúce možnosti rozvoja obce a rozvoja turizmu v obci.

Výška NFP: 25 000 EUR

OBEC STRÁŇANY

Projekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráňany

Predmet projektu: Projekt rieši rekonštrukciu existujúcej miestnej komunikácie na konci obce medzi jestvujúcimi rodinnými domami v celkovej dĺžke 102,716 m. Realizovaný je nový asfaltový kryt exitujúcich spevnených plôch vrátane realizácie osadenia cestných žľabov.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráňany, čím sa posilnila vybavenosť územia obce, zvýšila sa jej atraktivita a prispelo sa k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce Stráňany a jej návštevníkov.

Výška NFP: 25 000 EUR