Vážení členovia MAS,

s potešením Vám oznamujeme, že MAS Tatry – Pieniny LAG konečne spúšťa vyhlasovanie výziev z pridelenej dodatočnej alokácie a aktualizovanej stratégie CLLD „Od Tatier k Dunajcu“.

Výzvy na všetky opatrenia stratégie MAS plánuje vyhlásiť v mesiaci jún/júl. Výzvy budú otvorené 2 mesiace, počas ktorých môžete predkladať svoje projekty.

Prehlaď plánovaných výziev MAS:

Opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Oprávnení žiadatelia: obce

Alokácia výzvy: 346 983,51

Max. výška NFP: 50 000,00

Opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Oprávnení žiadatelia: obce

Alokácia výzvy: 455 000,00

Max. výška NFP: 40 000,00

Opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácie a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Oprávnení žiadatelia: obce

Alokácia výzvy: 37 942,16

Max. výška NFP: 37 000,00

Opatrenie 4.1 Podpora pre investície do poľnohospodárskych podnikov  

Oprávnení žiadatelia: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Alokácia výzvy: 50 000,00

Max. výška NFP: 50 000,00

Povinné spolufinancovanie: min. 50%

Opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby (mikro, malé, stredné podniky) podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby

Alokácia výzvy: 105 000,00

Max. výška NFP: 50 000,00

Povinné spolufinancovanie: min. 50%

Opatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Oprávneným žiadateľom (prijímateľom) je malý poľnohospodársky podnik – fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 9 999 EUR. Poľnohospodársky podnik je podnik, ktorý má v doklade o oprávnení podnikať uvedenú poľnohospodársku činnosť (živočíšna výroba/alebo rastlinná výroba). Za poľnohospodársky podnik sa pre potreby tohto podopatrenia nepovažuje podnik, ktorý má v oprávnení podnikať uvedené len poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, t.j. musí ísť o podnik, ktorý vlastní alebo má prenajatú pôdu, ktorú obrába a/alebo ktorý chová hospodárske zvieratá

Výška podpory 15 000 € na 1 malý poľnohospodársky podnik

Alokácia výzvy: 45 000,00

V mesiaci jún plánuje MAS usporiadať informačný seminár k predmetným výzvam. Budeme Vás včas informovať. V prípade otázok nás kontaktujte

Tatry – Pieniny LAG
Mgr.Petra Martausová
Štúrová 208/109
061 01 Spišská Stará Ves
mobil: +421 (0)910 934 115