MAS Tatry – Pieniny LAG Vás pozýva na informačný seminár k plánovaným výzvam MAS pre podopatrenie 7.2, 7.4 a 7.5. Seminár je určený pre zástupcov verejného sektora (obce a mestá) a uskutoční sa 27.06.2023 (utorok), o 13:00 hod. v kongresovej miestnosti Kultúrneho domu Spišská Stará Ves.
Na seminári sa dozviete základné informácie o plánovaných výzvach, podmienkach poskytnutia príspevku, oprávnených činnostiach a aktivitách, výberových a hodnotiacich kritériách a pod.

Prehľad plánovaných výziev MAS:

Opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Oprávnení žiadatelia: obce

Alokácia výzvy: 346 983,51

Max. výška NFP: 50 000,00

 

Opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Oprávnení žiadatelia: obce

Alokácia výzvy: 455 000,00

Max. výška NFP: 40 000,00

 

Opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácie a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Oprávnení žiadatelia: obce

Alokácia výzvy: 37 942,16

Max. výška NFP: 37 000,00
Účasť na seminári prosím potvrdiť mailom na adresu kovarova@tatry-pieniny.com, najneskôr do 23.06.2023.