Obec: Červený Kláštor

Názov: Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Červený Kláštor

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opis projektu: Projekt rieši rekonštrukciu autobusových zastávok na trase št. cesty II/543 vedenej územím obce Červený kláštor. V rámci projektu je zrekonštruovaných 6 zastávok v rôznych častiach obce. Súčasťou rekonštrukcie zastávok je aj realizácia nových spevnených plôch v mieste situovania zastávok.

Cieľ projektu: Cieľom realizovaného projektu je zaistenie prevádzkovej bezpečnosti pri cestovaní a zlepšenie kvality cestovania pre obyvateľov a návštevníkov obce. Cieľom je zlepšiť podmienky na bezpečnú a plynulú dopravu obyvateľov do a zo zamestnania k verejným službám, skrášliť a zveľadiť územie a skvalitniť sociálne a komunitné služby v území.

Výška NFP: 24 996,44 EUR