Pozvánkou predsedu MAS Tatry – Pieniny LAG bolo zvolané XI. Valné zhromaždenie MAS Tatry Pieniny LAG, ktoré sa uskutočnilo 21.12.2023 (štvrtok) o 11.00 hod. v reštaurácii Tri Koruny s nasledovným programom:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Voľba volebnej, návrhovej a mandátovej komisie
 3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 4. Správa o činnosti MAS za uplynulé obdobie – TU
 5. Správa o hospodárení a schválenie výsledkov hospodárenia o. z. za rok 2022 – TU
 6. Informácia o aktuálnych výzvach – TU
 7. Plán činnosti MAS na rok 2024 – TU
 8. Stav členskej základne – TU
 9. Návrh uznesenia – TU
 10. Záver

Zápisnicu z rokovania si môžete pozrieť TU

Na základe pozvánky predsedu sa 12.10.2022 sa uskutočnilo X. Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny Tatry – Pieniny LAG. Program rokovania bol nasledovný:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Voľba volebnej, návrhovej a mandátovej komisie
 3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 4. Správa o činnosti MAS za uplynulé obdobie
 5. Správa o hospodárení a schválenie výsledkov hospodárenia o.z. za rok 2021
 6. Informácia o aktualizácii stratégie CLLD a kritérií pre výber projektov stratégie CLLD
 7. Stav členskej základne
 8. Voľby do orgánov MAS
 9. Návrh a schválenie animačných aktivít na rok 2023
 10. Plán činnosti MAS na rok 2023
 11. Správa o členoch združenia
 12. Záver

Závery rokovania si môžete pozrieť TU

IX. zasadanie Valného zhromaždenia

Predseda  MAS Tatry – Pieniny LAG zvolal od 17.11.2021 do 24.11.2021 IX. Valné zhromaždenie MAS Tatry Pieniny LAG, ktoré sa vzhľadom na nepriaznivú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 uskutočnilo on line formou a hlasovaním o uznesení formou per rollam.
Program Valného zhromaždenia bol nasledovný:

Program valného zhromaždenia:

 1. Správa o činnosti MAS v roku 2021 PDF
 2. Správa o hospodárení a schválenie výsledkov hospodárenia o.z. za rok 2020 PDF
 3. Stav čerpania rozpočtu stratégie CLLD k 31.10.2021 PDF
 4. Informácia o stave projektov – predložených ŽoNFP/ŽoPr PDF
 5. Plán činnosti MAS na rok 2022
  1. Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Výkonného výboru a Revíznej komisie bude nevyhnutné začiatkom roka 2022 zvolať valné zhromaždenie a zvoliť členov daných orgánov.
  2. V prípade schválenia vyššieho členského príspevku MAS plánuje realizovať animačné aktivity v území ako napr. tvorba propagačných predmetov, produkcia propagačného videofilmu, alebo uskutočnenie informačných podujatí. V súvislosti s tým bude MAS vykonávať prieskum záujmu členov o jednotlivé typy aktivít.
  3. Povinnosťou MAS je aktualizovať stratégiu CLLD, prehodnotiť jej opatrenia a navrhnúť ďalší smer rozvoja územia, preto bude MAS pracovať na aktualizácii tohto strategického dokumentu.
  4. V súvislosti s aktualizáciou stratégie bude prebiehať aj navýšenie rozpočtu stratégie CLLD, a teda MAS bude naďalej vyhlasovať výzvy, prijímať, kontrolovať a hodnotiť projekty a uzatvárať zmluvy.
  5. V roku 2022 ministerstvo prisľúbilo novú výzvu na chod MAS, do ktorej sa naša MAS určite zapojí, aby získala financie na chod kancelárie a prípadné navýšenie počtu zamestnancov.
  6. V rámci finančných možností by sa MAS chcela zapojiť do národného projektu spolupráce s inou MAS v rámci v Prešovského kraja. Podmienky projektov spolupráce ešte nie sú známe, avšak cieľom projektu by bolo propagovať naše územie, tradície a podnikateľský sektor.
 6.  Návrh zmeny výšky členského príspevku na rok 2021
  1. S návrhom na zvýšenie členských príspevkov na rok 2021 prichádzame až teraz preto, lebo sme čakali na chvíľu kedy už bude možné povedať, že naša stratégia sa realizuje a MAS funguje. Obciam už prichádzajú zmluvy o NFP, niektoré už majú projekty zrealizované a podávajú žiadosti o platbu. Vzhľadom na to, že kancelária MAS od 9/2020 nie je financovaná zo zdrojov EÚ, ale z vlastných zdrojov tvorených členskými príspevkami a keďže MAS je zmluvne viazaná implementovať stratégiu CLLD, a teda vyčerpať rozpočet do 12/2023, je nevyhnutné zabezpečiť chod kancelárie z členských príspevkov aj na ďalšie obdobie. PPA a ministerstvo plánuje v 2022 prideliť MASkám dodatočnú alokáciu, čím sa získajú financie aj na chod kancelárie. Dovtedy však musíme financovať chod z vlastných zdrojov. Aktuálna výška členského nie je postačujúca na financovanie, preto navrhujeme zvýšiť členské príspevky pre členov zastupujúcich verejný sektor (obce) na 0,30€/0,50€ na obyvateľa. Výška ročného členského príspevku za členov MAS zastupujúcich súkromný a občiansky sektor ostane nezmenená, vzhľadom na nepriaznivú situáciu v podnikateľskom sektore, spôsobenú pandémiou COVID-19 a tiež vzhľadom na nízke čerpanie financií z rozpočtu stratégie CLLD zo strany podnikateľov. Rovnakú stratégiu prežitia zvolili aj ostatné MAS, ktoré už na financovanie kancelárie museli čerpať vlastné zdroje a nezískali úver, alebo úver nechceli. Aj keď sa zvýšenie členského týka len obcí, hlasovať musia všetci členovia bez ohľadu na záujmovú skupinu. Preto Vás prosíme, aby ste hlasovali prostredníctvom priloženého linku na online formulár.
 7. Aktuálne výzvy MAS
  1. V prílohe Vám zasielame stručné informácie o aktuálnych výzvach MAS, ide o výzvy opatrení IROP pre podnikateľov, obce, ale aj združenia. Výhodou týchto výziev je možnosť predfinancovania, čo znamená, že stačí ak budete disponovať len financiami na spolufinancovanie, nemusíte prefinancovať projekt a následne čakať na vrátenie financií. Výhodou sú aj pomerne zrýchlené postupy zo strany ministerstva, a teda na schválenie projektu nebudete čakať rok, ako to bolo doteraz. V daných opatreniach má MAS nevyčerpaných viac ako 800 000€, preto by sme Vás chceli motivovať k predkladaniu projektov a šíreniu informácií o tejto možnosti.  PDF
 8. Valné zhromaždenie hlasovaním per rollam prijalo nasledovné uznesenie PDF

VII. zasadanie Valného zhromaždenia

Zasadanie VII. Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny (ďalej len MAS) Tatry – Pieniny LAG sa uskutočnilo 12. novembra 2019 v spoločenskej miestnosti reštaurácie Nova v Spišskej Starej Vsi. V čase konania Valného zhromaždenia MAS Tatry – Pieniny LAG mala 71 členov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastnilo 36 členov t.j. 51% členskej základne. Okrem schválenia ročných správ o činnosti, hospodárení a revíznej komisie bolo riešenie problémov s financovaním a s implementáciou Stratégie CLLD.

Dokumentáciu z rokovania si môžete stiahnuť tu

VI. zasadanie Valného zhromaždenia

Zasadanie VI. Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny (ďalej len MAS) Tatry – Pieniny LAG sa uskutočnilo 15. januára 2018 v kongresovej miestnosti Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi. V čase konania Valného zhromaždenia MAS Tatry – Pieniny LAG mala 65 členov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastnilo 42 členov t.j. 65% členskej základne. Okrem schválenia ročných správ o činnosti, hospodárení a revíznej komisie bola hlavným bodom programu voľba výkonných a kontrolných orgánov. 

V súlade s platnými stanovami článok VII. ods. 12 písm. c., VZ volilo členov Výkonného výboru (ďalej len VV), Revíznej komisie (ďalej len RK) a štatutárný orgán – Predseda MAS samostatne pre každý orgán. Výsledky volieb sú nasledovné:

 1. Predseda – Ing. Jána Kurňava. Predseda je zároveň aj členom VV.
 2. Výkonný výbor : Gregoričková Kristína, Hudáček Pavol, Bartkovská Jana, Ing. Bekeš Marián, Ing. Špirka Pavol,  Drahomír Kuc.
 3. Voľba členov revíznej komisie: Ing. Bekeš Pavol, Gondek Ján, Popovič Peter

V druhej časti rokovania bol prednesený návrh plánu rozpočtu na rok 2018 a návrh plánu činnosti na rok 2018, z ktorých vyberám:

 1. Zabezpečenie finančných prostriedkov na zariadenie a chod kancelárie MAS,
 2. Príprava a vyhlasovanie výziev v rámci stratégie CLLD poskytovanie poradenstva v kancelárii MAS pre potenciálnych uchádzačov a organizovanie stretnutí pre zvyšovanie ich informovanosti.
 3. Školenia a semináre pre vlastných pracovníkov a pre uchádzačov o projekty z územia MAS.

V rámci výziev bude prerozdelená základná finančná alokácia z Európskych štrukturálnych a a investičných fondov a štátneho rozpočtu na implementáciu schválenej stratégie CLLD v celkovej maximálnej výške 1 982 409,55 € a dodatočná výkonnostná alokácia maximálne do sumy 1 784 168,59 €. Tieto prostriedky bude možné čerpať na tieto opatrenia schválenej stratégie “Od Tatier k Dunajcu:

 • Upravené verejné priestranstvá a kvalitná technická infraštruktúra (7.2)
 • Bezpečná a plynulá doprava (zlepšenie podmienok pre dopravu obyvateľov do a zo zamestnania alebo k verejným službám; súvisiaca infraštruktúra; nákup vozidiel) (5.1.2)
 • Kvalitné sociálne a komunitné služby (5.1.2)
 • Rozvinutá poľnohospodárska prvovýroba (4.1)
 • Podporené poľnohospodárske výrobky (4.2)
 • Malé rodinné farmy (6.3)
 • Vhodné podmienky pre rozvoj rôznych druhov cestovného ruchu (6.4)
 • Sprístupnené a skrášlené územie pre turistov (7.5)

 Dokumentáciu z rokovania si môžete stiahnúť tu

V. zasadanie Valného zhromaždenia

o. z. Tatry – Pieniny LAG sa uskutočnilo 8. júna 2017 v kongresovej miestnosti Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi. Hlavným bodom rokovania okrem obligátorných bodov bolo schválenie zmeny Stanov o.z. a úprava Stratégie CLLD od Tatier k Dunajcu. Dokumentáciu z rokovania si môžete stiahnúť tu

IV. zasadanie Valného zhromaždenia

o. z. Tatry – Pieniny LAG sa uskutočnilo 24. novembra 2016 kongresovej miestnosti Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi. Dokumnetáciu z rokovania si môžete stiahnuť tu

Mimoriadne  Valné zhromaždenie

o. z. Tatry – Pieniny LAG sa uskutočnilo 19. novembra 2015 kongresovej miestnosti Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi. Dokumnetáciu z rokovania si môžete stiahnúť tu

III. Valné Zhromaždenie

III. Zasadanie Valného zhromaždenia o. z. Tatry – Pieniny LAG sa uskutočnilo 3. februára 2015 kongresovej miestnosti Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi. Dokumnetáciu z rokovania si môžete stiahnúť tu

II. Valné zhromaždenie

II. Valné zhromaždenie občianského združenia sa uskutočnilo dňa 20. januára 2014 v Kaštieli Hanus v Spišských Hanušovciach. Vystupy z rokovania VZ si môžete stiahnúť tu.

I. Valné zhromaždenie

I. VZ občianskeho združenia Tatry – Pieniny LAG sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi 12.1.2010. Závery z rokovania si môžete stiahnúť tu.

Ustanovujúce Valné zhromaždenie

sa uskutočnilo 10. 12. 2008 v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. Výstupy z VZ sú uvedené tu.