Posledná aktualizácia výziev MAS pre podopatrenia 4.1, nadobudla platnosť 31.3.2020. Predmetom aktualizácie je predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP (4.1 ).

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/4.1/1

MAS_066/4.1/1
Podopatrenie 4.1.
Uzavretá
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
.2019
Aktualizácia č.1 – predlženie termínu