Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/3

MAS_066/7.2/3
Podopatrenie 7.2
Uzavretá
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
16.10.2020