Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/4

MAS_066/7.2/4
Podopatrenie 7.2
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
.2.2021