Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny LAG znovu vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov  žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Stratégia CLLD: Od Tatier k Dunajcu

Miestna akčná skupina  Tatry  – Pieniny LAG

Názov opatrenia/podopatrenia  stratégie CLLD

A.1.1 Upravené verejné priestranstvá a kvalitná technická infraštruktúra

A.3.2 Sprístupnené a skrášlené územie pre turistov

A.2.1 Rozvinutá poľnohospodárska prvovýroba

A.2.2 Podporené poľnohospodárske výrobky

A.2.3  Malé rodinné farmy

A.3.1 Vhodné podmienky pre rozvoj rôznych druhov cestovného ruchu

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020

Podopatrenie 7.2  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Podopatrenie 7.5  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácie a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Podopatrenie    4.1        Podpora pre investície do poľnohospodárskych podnikov

Podopatrenie    4.2       Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Podopatrenie    6.3      Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Podopatrenie    6.4      Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností