Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.5/2

 MAS_066/7.5/2
Podopatrenie 7.5
Uzavretá
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
18.3.2020