Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/2

MAS_066/7.2/2
Podopatrenie 7.2
Uzavretá
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
18.2.2020