Posledná aktualizácia výziev MAS pre podopatrenia 4.1, 4.2 a 6.4. nadobudla platnosť 10.12.2019. Predmetom aktualizácie bolo predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP (4.1 a 4.2) a aktualizácia príručky pre prijímateľa LEADER.

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/4.1/1

MAS_066/4.1/1
Podopatrenie 4.1.
Uzavretá
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
.2019
Aktualizácia č. 2

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/4.2/1

MAS_066/4.2/1
Podopatrenie 4.2.
Uzavretá
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
.2019

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/6.4./1.1

MAS_066/6.4/1.1
Podopatrenie 6.4.
Uzavretá
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
.2019
.2020
Aktualizácia č. 2
Doplnenie: