MAS Tatry – Pieniny LAG vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu B2 “Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel” kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-008.

Dátum aktualizácie výzvy 12.1.2023

Informácia o aktualizácii

Kompletná dokumentácia so sledovaním zmien

Kompletná dokumentácia bez sledovania zmien


 

Dátum vyhlásenia: 20. 10. 2022

Text výzvy 

Prílohy výzvy

Príloha č.1 _Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity

Príloha č. 3 Zoznam MU

Príloha č. 4 Kritéria pre výber projektov

Prílohy ŽoPr

Príloha č. 1 Splnomocnenie

Príloha č. 4 Rozpočet projektu

Príloha č. 5 Ukazovatele hodnotenia