Čo je Leader

Prístup LEADER (z francúzskeho Liaison entre actions de développement de l’économie rurale – prepojenie akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky) predstavuje metódu mobilizácie a realizácie rozvoja v miestnych vidieckych spoločenstvách. Princíp prístupu Leader vznikol z iniciatívy Európskej komisie začiatkom 90. rokov ako pilotný projekt pre podporu integrovaných aktivít alebo rozvojových schém, ktoré sú programované a realizované výhradne na miestnej úrovni. Cieľom prístupu Leader je podporovať obyvateľov vidieka, aby na základe vzájomnej spolupráce rozhodovali o svojej budúcnosti, aby rozmýšľali nad potenciálom a smerovaním rozvoja oblastí, v ktorých žijú, a aby spoločne realizovali „vysoko kvalitné“ a originálne rozvojové stratégie. Základom je hľadanie nových spôsobov, ako sa stať konkurencieschopnými, ako najlepšie využiť svoje „aktíva a prednosti“ a ako prekonať problémy, ktorým sa dá čeliť, napr. starnúce obyvateľstvo, nízka úroveň poskytovania služieb, alebo nedostatok pracovných príležitostí.

Sedem kľúčových princípov LEADER

1. Zdola nahor
Znamená, že miestne zainteresované strany sa zúčastňujú na rozhodovaní o stratégii a pri výbere priorít v ich okolí. Zapojenie miestnych aktérov zahŕňa širokú populáciu,hospodárske a sociálne záujmové skupiny, verejné inštitúcie i súkromné organizácie. LEADER predstavuje spojenie miestnych ľudí ako najlepších odborníkov na rozvoj svojho územia.
2. Územno-miestny princíp
Miestny prístup zahŕňa homogénne, spoločensky súdržné územie, ktoré sa vyznačuje spoločnými tradíciami, miestnou identitou a pocitom spolupatričnosti, spoločnými potrebami a očakávaniami. Územie má dostatočnú ľudskú, ekonomickú, finančnú silu pre realizáciu reálnej stratégie, ľahšie si definuje silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby , vnútorný potenciál a hlavné prekážky trvalo udržateľného rozvoja.
3. Lokálne partnerstvo
Verejno-súkromné partnerstvo – miestna akčná skupina ( MAS ) by malo združovať verejných a súkromných partnerov, byť dobre vyvážené a mať zástupcov z rôznych sociálno – ekonomických sektorov existujúcich miestnych záujmových skupín.
4. Integrovaný prístup
Leader nie je sektorový program rozvoja; stratégia miestneho rozvoja musí byť multisektorálne, zabezpečená integráciou niekoľkých zón činností. Aktivity a projekty obsiahnuté v miestnych stratégiách by mali byť prepojené a koordinované ako koherentný celok. MAS je ako kotlík, v ktorom varia naraz prekvapivo rôzni aktéri. To je často veľmi plodná pôda pre prínos inovácií.
5. Sieťovanie
MAS je sieť sama o sebe, ale mala by sa tiež pozrieť okolo seba a spolupracovať s ostatnými organizáciami na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Sieť je prostriedkom prenášania osvedčených postupov a šírenia inovácií na základe poučenia sa z miestneho rozvoja vidieka
6. Inovácie
MAS musí prinášať nové prvky a riešenia pre rozvoj svojho územia. Vo svojich strategických rozhodnutiach a výbere projektov MAS musí byť schopný tolerovať určité riziko – byť inovátorom, pretože inak najprekvapivejšie a inovatívne nápady budú vždy zavrhované.
7. Národná a medzinárodná spolupráca
Spolupráca zasahuje ďalej ako vytváranie sietí . Ide o miestnu akčnú skupinu, ktorá vykonáva spoločný projekt s inou skupinou MAS alebo verejno-súkromným partnerstvom, ktoré aplikuje prístup LEADER v inom regióne, členskom štáte , alebo dokonca v krajine tretieho sveta. Spolupráca s inými regiónmi je často najlepším zdrojom inovácií pre MAS.

Čo je to CLLD

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka.
Zjednodušene — predstavitelia dotknutého mikroregiónu si určia vlastné rozvojové priority (stratégiu) a po schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber projektov.
Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom Stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadne spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom Stratégii CLLD je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným orgánom nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).
V programovom období 2014 – 2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ. V podmienkach Slovenskej republiky sa CLLD bude využívať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu (EPFRV) pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV SR 2014 – 2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP).

Implementácia Stratégii CLLD

Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD na národnej úrovni je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) z pozície riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020. Gestor CLLD spolu s riadiacim orgánom pre IROP vytvorili spoločný orgán na koordináciu prípravy a implementácie CLLD, ktorého hlavnou úlohou je vecné a časové zlaďovanie činností vo vzťahu k CLLD.
Vyhlásenie výziev na výber MAS bol v kompetencii gestora CLLD. Pre výber stratégií miestneho rozvoja vytvoril gestor CLLD výberovú komisiu.
V rámci oblastí, ktoré budú vyžadovať spoločný koordinovaný prístup, bude gestor CLLD pri implementácii CLLD spolupracovať s Riadiacim orgánom pre IROP a inými relevantnými partnermi. CLLD sa implementuje prostredníctvom EPFRV v rámci PRV SR 2014 – 2020 a EFRR v rámci IROP.
MAS vypracovala a implementuje stratégiu miestneho rozvoja, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého súvislého územia MAS. V podmienkach SR bude MAS sama vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať žiadosti/projekty na realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhovať schválenie/neschválenie žiadostí a predkladať žiadosti na konečné rozhodnutie riadiacemu orgánu, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúre v súlade so Systému riadenia CLLD.

Leader v podmienkach PRV 2014 - 2020

Podopatrenie:19.1 Prípravná podpora
Oprávnené sú výdavky súvisiace s formovaním (animáciou) územia pripravujúceho sa na implementáciu nástroja CLLD a výdavky súvisiace s prípravou stratégie CLLD – náklady súvisiace s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí s cieľom vypracovať a uskutočňovať stratégiu CLLD.
Podopatrenie:19.2 Podpora implementácie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
Oprávnené sú opatrenia definované v stratégií CLLD
Podopatrenie: 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnych akčných skupín
Oprávnená je príprava a realizácia projektov spolupráce. V rámci podopatrenia projektov spolupráce, môže ísť o 2 typy spolupráce:
– národná
– nadnárodná
Podopatrenie: 19.4 Chod miestnej akčnej skupiny a animácia
Oprávnené sú finančné prostriedky pre MAS na prevádzkové náklady a náklady spojené s animáciou a umožniť tak plynulú prevádzku MAS a dostatočnú propagáciu vykonávanej stratégie CLLD.

Oprávnené osi v rámci IROP

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou – Oprávnené aktivity v rámci implementácie stratégie CLLD
Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou – Oprávnené aktivity v rámci implementácie stratégie CLLD
Špecifický cieľ č. 5.1.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.