Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Tatry – Pieniny LAG (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: C – 6.3. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov 

Typ výzvy: Uzavretá

Dátum vyhlásenia: 30. 5. 2023            Dátum uzavretia: 29. 7. 2023

Indikatívna výška prostriedkov: 50 000 €

Výzva PRV 6.3.

Prílohy výzvy PRV 6.3.