Výzva nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb B 3

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q427-512-006

Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny LAG zverejnila výzvu na predkladanie ŽoPr na aktivitu “ B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb ”.

Výzvu a jej prílohy si môžete stiahnuť na odkaze, ktorý obsahuje:

 • Výzva na predkladanie ŽoPr B3
 • Príloha výzvy c. 1 – Formulár Žiadosti o príspevok
 • Príloha výzvy c. 2 – Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov
 • Príloha výzvy c. 3 – Zoznam_ merateľných_ukazovateľov
 • Príloha výzvy c. 4 – Kritéria_pre_výber_projektov

Prílohy Žiadosti o príspevok

 • Prilohu_č.1_Splnomocnenie.docx
 • Prílohu č. 2_Test podniku v ťažkostiach
 • Prílohu č. 2a_Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
 • Prílohu č. 2b – Pokyny k vyplneniu test podniku v ťažkostiach
 • Prílohu_č.3_Úverový prísľub.docx
 • Prílohu_5_Rozpočet projektu.xlsx
 • Prílohu_6_Ukazovatelia hodnotenia finančnej situácie.xlsx