Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria v úzkej spolupráci s mestom Spišská Stará Ves, gminou Čorštýn a obcami Majere a Červený Kláštor, využilo výzvu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie projektov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Programu pre cezhraničnú spoluprácu Poľsko – Slovenská republika na roky 2007-2013 – mikroprojekty a predložilo projekt „Cykloturistická magistrála okolo Tatier – časť Pieniny“,ktorý vychádzal zo zámeru Euroregiónu Tatier a štúdie spracovanej pre projektovú prípravu Cykloturistickej magistrály okolo Tatier, s tým že po zrealizovaní tejto aktivity bude naša cyklotrasa tvoriť súčasť veľkej cykloturistickej magistrály.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo získanie územného a stavebného povolenia pre cykloturistický chodník Spišská Stará Ves – Červený Kláštor, pričom bolo nutné v rámci projektu:

  • vykonať polohopisné a výškopisné zameranie priebehu trasy
  • spracovať projektovú dokumentáciu
  • spracovať geometrické plány pre vyriešenie vlastníckych vzťahov
  • vyriešiť vlastnícke vzťahy formou zmlúv o budúcich zmluvách na základe znaleckých posudkov, resp iným spôsobom,
  • zabezpečiť územné konanie a stavebné povolenie,

Po úspešnej realizácii projektu je územie a Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria projekčne pripravené na predkladanie investičných projektov so zámerom dosiahnuť svoj hlavný cieľ – realizáciu naprojektovanej investície.

Priebeh cykloturistickej trasy

Navrhovaná cykloturistická trasa začína pri parkovisku pri potoku v Spišskej Starej Vsi, a končí na parkovisku oproti cintorínu v Červenom Kláštore.Priebeh cyklotrasyZ obce Červený Kláštor je možné ďalej pokračovať k hraničnému priechodu s Poľskom, ktorým je lávka cez rieku Dunajec, ktorá bola postavená najmä pre účely turistického ruchu a je možné sa cez ňu napojiť na cykloturistický okruh na poľskej strane, resp pokračovať cykloturistickou trasou okolo Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov do prielomu Dunajca a okolo rieky až do mesta Ščavnica alebo do obce Lesnica.

Výška podpory

Projekt „Cykloturistická magistrála okolo Tatier, časť Pieniny – projektová príprava“ bol podporený z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-2013, mikroprojekty evidovaný pod číslom PL-SK/PO/IPP/I/120 vo výške 43 792,00 €.

Z tejto čiastky, počas realizácie projektu od marca 2010 do januára 2011 bolo čerpaných 39671,83€, z toho z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 32035 €, zo štátneho rozpočtu 5653,24 € a z vlastných zdrojov 1983,59 €.

Perspektívou združenia je po ukončení realizácie projektu využiť spracované materiály a pri vhodnej výzve na predkladanie projektov sa uchádzať o finančné prostriedky na výstavbu naprojektovanej cyklotrasy, ktorá môže byť jedným z dôležitých činiteľov podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v území Zamaguria.