XVI. Snem Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria

XVI. Snem Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria sa uskutočnil 24. 11. 2016 o 14. hod. v kongresovej miestnosti mestského úradu v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. Snem bol zvolaný Pozvánkou, ktorá bola odoslaná členom ZPRRPZ dva týždne pred konaním snemu.

Program rokovania bol nasledovný:

 1. Otvorenie rokovania snemu
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a určenie  overovateľa zápisnice
 3. Správa  o činnosti združenia za rok 2015, 2016 a návrh plánu činnosti na rok 2017
 4. Správa  o hospodárení za rok 2015.
 5. Správa  dozornej rady za rok 2015.
 6. Diskusia
 7. Schválenie návrhu uznesenia z rokovania XVI. snemu
 8. Ukončenie rokovania

Priebeh rokovania XVI. Snemu ZPRRPZ je zaznamenaný v zápisnici, ktorá bola vyhotovená počas rokovania XVI. Snemu. Dokumentáciu z rokovania si môžete stiahnúť tu (ZIP)

XV. Snem Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria

XV. Snem Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria sa uskutočnil 31. 3. 2015 o 15. hod. v kongresovej miestnosti mestského úradu v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. Snem bol zvolaný Pozvánkou, ktorá bola odoslaná členom ZPRRPZ dva týždne pred konaním snemu.

Program rokovania bol nasledovný:

 1. Otvorenie rokovania snemu
 2. Voľba volebnej, mandátovej a návrhovej komisie a určenie  overovateľa zápisnice
 3. Správa  o činnosti združenia za rok 2013, 2014 a návrh plánu činnosti na rok 2015
 4. Správa  o hospodárení za rok 2013, 2014
 5. Návrh rozpočtu   na rok 2015
 6. Správa  dozornej rady
 7. Voľba člena dozornej rady
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie návrhu uznesenia z rokovania XV. snemu
 11. Ukončenie rokovania

Priebeh rokovania XIV. Snemu ZPRRPZ je zaznamenaný v zápisnici, ktorá bola vyhotovená počas rokovania XV. Snemu. Dokumentáciu z rokovania si môžete stiahnúť tu (ZIP)

XIV. Snem Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria

Na základe pozvánky  Predstavenstva Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria sa uskutočnil v zariadení Village Dunajec v Červenom Kláštore 4. 4. 2013 o 14.00 hod XIV. Snem ZPRRPZ s nasledovným programom:   

 1. Otvorenie rokovania
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa  o činnosti združenia za rok 2012 a návrh plánu činnosti na rok 2013
 4. Správa    o hospodárení za rok 2012 a návrh rozpočtu  na rok 2013
 5. Správa  dozornej rady o činnosti dozornej rady za rok 2012
 6. Rôzne: 
  • členské príspevky, otvorenie letnej turistickej sezóny „Pieniny 2013“,
  • Aktivizácia Tatry-Pieniny Lag
 7. Diskusia
 8. Schválenie návrhu uznesenia  z rokovania XIV. snemu
 9. Ukončenie rokovania 
Priebeh rokovania XIV. Snemu ZPRRPZ je zaznamenaný v zápisnici , ktorá bola vyhotovená počas rokovania XIV. Snemu. Dokumentáciu z rokovania Snemu si môžete stiahnuť tu (ZIP)

Rokovanie XIII. Snemu Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria

V zariadení Kúpele Smerdžonka v Červenom Kláštore sa 4. 4. 2012 o 14.00 hod uskutočnil XIII. Snem Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria s nasledovným programom:

 1.  Otvorenie rokovania snemu
 2. Voľba volebnej, mandátovej a návrhovej komisie a určenie  overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti združenia za rok 2011 a návrh plánu činnosti na rok 2012
 4. Správa o hospodárení za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012
 5. Správa dozornej rady o činnosti dozornej  rady za rok 2011
 6. Rôzne:
  • členské príspevky,
  • otvorenie letnej turistickej sezóny „Pieniny 2012“
 7. Voľby predstavenstva a dozornej rady
 8. Diskusia
 9. Schválenie návrhu uznesenia  z rokovania XIII. snemu
 10. Ukončenie rokovania

Priebeh rokovania XIII. Snemu je zaznamenaný v zápisnici  z rokovania snemu.  Po ukončení rokovania XIII. snemu sa stretlo na prvom rokovaní novozvolené predstavenstvo s jedným bodom programu – voľba prezidenta a dvoch viceprezidentov. Výsledok rokovania je zachytený v zápisnici  z rokovania predstavenstva. Dokumentáciu z rokovania si môžete stiahnúť tu (ZIP)

Rokovanie XII. Snemu Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria

Rokovanie XII. Snemu Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria (ďalej len Združenie), sa uskutočnilo 8. júna 2011 v reštaurácii Chyža v Červenom Kláštore. Rokovanie snemu bolo zvolané Predstavenstvom Združenia pozvánkou, v súlade so stanovami Združenia, poštou dva týždne pred konaním XII. Snemu a pred rokovaním snemu boli členom Združenia zaslané všetky prerokované dokumenty emailovou poštou.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania snemu
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a určenie  overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti združenia za rok 2010 a návrh plánu činnosti na rok 2011
 4. Správa o hospodárení za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011
 5. Správa dozornej rady o činnosti dozornej  rady za rok 2010
 6. Rôzne: mikroprojekt, prezentácia projektu „Marketingový plán, komunikácia a riadenie cestovného ruchu v regióne Stará Ľubovňa – Pieniny – Zamagurie“, prezentácia rekreačných zariadení členov na www.pieniny.sk, členské príspevky
 7. Diskusia
 8. Schválenie návrhu  uznesenia z rokovania XII. snemu
 9. Ukončenie rokovania

Rokovanie XII. Snemu otvoril Ing. Štefan Danko a viedol ho člen Predstavenstva ZPRRPZ Ing. Jozef Harabin, ktorý v úvode dal zvoliť mandátovú a návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. Po prečítaní zápisnice mandátovej komisie, že rokovanie snemu je uznášania schopné, ďalej viedol priebeh rokovania, ktorý je zdokumentovaný v zápisnici z rokovania XI.Snemu. Dokumentáciu z rokovania môžete stiahnuť tu (ZIP)

XI. Snem Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria

Rokovanie XI. Snemu Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria (ďalej len Združenie), sa uskutočnilo 5. mája 2010 v novej kongresovej miestnosti v Národnej kultúrnej pamiatke Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore. Rokovanie snemu bolo zvolané Predstavenstvom Združenia pozvánkou, v súlade so stanovami Združenia, poštou dva týždne pred konaním XI. Snemu a pred rokovaním snemu boli členom Združenia zaslané všetky prerokované dokumenty emailovou poštou.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania snemu
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a určenie  overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti združenia za rok 2009 a návrh plánu činnosti na rok 2010
 4. Správa o hospodárení za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010
 5. Správa dozornej rady o činnosti dozornej  rady za rok 2009
 6. Rôzne:
  – mikroprojekty
  – členské príspevky
  – návrh Cechu podtatranských sprievodcov na propagáciu regiónu
 7. Diskusia
 8. Schválenie návrhu  uznesenia z rokovania XI. snemu
 9. Ukončenie rokovania

Rokovanie XI. Snemu otvoril a viedol člen Predstavenstva ZPRRPZ Ing. Jozef Harabin, ktorý v úvode dal zvoliť mandátovú a návrhovú komisiu a oveerovateľov zápisnice. Po prečítaní zápisnice mandátovej komisie, že rokovanie snemu je uznášaniaschopné, ďalej viedol priebeh rokovania, ktorý je zdokumentovaný v zápisnici z rokovania XI.Snemu. Dokumentáciu zo snemu môžete stiahnuť tu (ZIP)

X. Snem Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria

Rokovanie X. Snemu Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, ktorý sa konal v NKP Kláštor kamaldulov a kartuziánov  v Červenom Kláštore dňa 9. 6. 2009 sa sa uskutočnilo na základe pozvánky Predstavenstva Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria (ďalej len Združenie), ktorá bola rozoslaná jednotlivým členom v súlade so stanovami Združenia

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania snemu
 2. Prijatie nových členov, voľba volebnej, mandátovej a návrhovej komisie a určenie  overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti združenia za rok 2008 a návrh plánu činnosti na  rok 2009
 4. Správa o hospodárení za rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009
 5. Správa dozornej rady o činnosti dozornej  rady za rok 2008
 6. Rôzne:
  – mikroprojekty
  – členské príspevky
 7. Voľby predstavenstva a dozornej rady
 8. Diskusia
 9. Schválenie návrhu  uznesenia z rokovania X. snemu
 10. Ukončenie rokovania

Rokovanie X. Snemu otvoril a viedol člen Predstavenstva ZPRRPZ Ing. Jozef Harabin. Priebeh rokovania je zdokumentovaný v tu (ZIP)