Dňa 6. 3. 2018 bola našej MAS Tatry – Pieniny LAG schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok “Činnosti spojené so zabezpečovaním chodu MAS Tatry – Pieniny LAG a uskutočňovaním stratégie CLLD”. Bližšie informácie k žiadosti môžete získať v tejto prezentácii