Foto-dokumentácia zo školenia dňa 24.4.2019 k výzvam na predkladanie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci opatrení 7.2 a 7.5.