Vážení členovia,
oznamujeme Vám, že MAS Tatry – Pieniny LAG vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a 4.2.  Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov . Výzvy sú určené pre zástupcov neverejného sektora.

Žiadosti o NFP je možné predkladať od 5.8.2019 do 5.12.2019. Viac informácií získate v kancelárii MAS, alebo na telefónnom čísle manažérky MAS +421(0)910934115, alebo tomto odkaze