Cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou CLLD MAS Tatry – Pieniny LAG, v ktorej sú na základe dôkladnej analýzy územia, definované opatrenia v súlade so špecifickými cieľmi IROP 5.1.1 a 5.1.2. Realizácia projektu zabezpečí plynulú implementáciu stratégie CLLD, ktorej strategickým cieľom je do roku 2023 vytvoriť z územia príťažlivé miesto pre domácich a zahraničných turistov, so špecifickou ponukou zážitkového cestovného ruchu, s rozvinutým poľnohospodárstvom, kvalitnými podmienkami na život a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj založený na kvalitných ponukách a službách, smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti na lokálnej a regionálnej úrovni.  Dosiahnutie týchto cieľov sa uskutoční podporou podnikania, inovácií, marketingových aktivít,  rozširovaním a skvalitňovaním sociálnych a komunitných služieb a podporou dopravnej dostupnosti. Realizáciou projektu bude teda zabezpečená implmentácia opatrení stanovených v stratégii CLLD, čo povedie k napĺňaniu jej cieľov a rozvoju územia MAS.