V Spišskej Starej Vsi sa 12.10.2022 uskutočnilo Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny Tatry – Pieniny LAG. Predmetom rokovania MAS okrem obligatórnych bodov boli  aj informácie o plnení stratégie CLLD, o jej aktualizácii a stave členskej základne. Podrobnosti k týmto bodom si môžete pozrieť TU. Predmetom rokovania bola aj voľba výkonného a kontrolného orgánu. Zvolení boli:

Výkonný výbor: Ing. Ján Kurňava (predseda), Jana Bartkovská (podpredseda), Ing. Marián Bekeš, Pavol Hudáček, Kristína Gregoričková, Ing. Pavol Špirka, Ing. Štefan Danko (členovia),

Správna rada: Ing. Pavol Bekeš, Mgr. Marián Štefaňák, Ján Gondek.