Vážení členovia,
oznamujeme Vám, že MAS Tatry – Pieniny LAG vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie a 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Výzvy sú určené pre zástupcov verejného sektora.

Žiadosti o NFP je možné predkladať od 10.6.2019 do 10.9.2019. Viac informácií získate v kancelárii MAS, alebo na telefónnom čísle manažérky MAS +421(0)910934115, alebo tomto odkaze