Vážení členovia MAS Tatry-Pieniny LAG, neziskové organizácie a občianske združenia na území MAS.

Dávame Vám do pozornosti aktualizovanú výzvu IROP pre tretí sektor, aktivita C2 Terénne a ambulantné služby. Výzva je otvorená, čo znamená, že projekty je možné predkladať kedykoľvek do vyčerpania finančnej alokácie, ktorá je 27 000 €. Projekty predložené v rámci tejto výzvy, musia byť ukončené najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku, najneskôr však do 30.11.2023. Vzhľadom na tento termín a na podmienku MAS vyčerpať tieto financie, bude MAS,  v prípade nezáujmu o túto výzvu, nútená tieto financie presunúť do iných opatrení. 

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov, z ktorej žiadateľ môže žiadať príspevok je 28 421,05 EUR, pričom príspevok predstavuje 95% t.j. 27 000 EUR. Forma financovania je možná aj predfinancovaním! Prosím Vás o nahlásenie záujmu o predloženie žiadosti o príspevok v rámci tejto výzvy.

Bližšie stručné informácie o výzve nájdete TU.