Vážení členovia a podnikatelia na území MAS Tatry-Pieniny LAG!

dávame Vám do pozornosti aktualizovanú výzvu IROP pre podnikateľský sektor, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií. Výzva je otvorená, čo znamená, že projekty je možné predkladať kedykoľvek do vyčerpania finančnej alokácie, ktorá je momentálne viac ako 400 000€. Projekty predložené v rámci tejto výzvy, musia byť ukončené najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku, najneskôr však do 30.11.2023.

Vzhľadom na tento termín a na podmienku MAS vyčerpať tieto financie, bude MAS, v prípade nezáujmu o túto výzvu, nútená tieto financie presunúť do opatrení pre verejný sektor, a to v dostatočnom predstihu, keďže všetky projekty musia byť ukončené 30.11.2023. VÝZNAMNOU ZMENOU v podmienkach výzvy je povinnosť vytvoriť pracovné miesto len na ½ pracovný úväzok na min. 3 roky. Financovanie projektov je formou predfinancovania. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov, z ktorej žiadateľ môže žiadať príspevok je 90 909,10 EUR, pričom príspevok predstavuje 55% t. j. 50 000 EUR. Viacej podrobnosti nájdete TU:

Prosím Vás o nahlásenie záujmu o predloženie žiadosti o príspevok v rámci tejto výzvy, prípadne aj o propagáciu tejto možnosti finančnej podpory.

S pozdravom

Tatry – Pieniny LAG
Mgr. Petra Martausová
Štúrova 208/109
061 01 Spišská Stará Ves
mobil: +421 (0)910 934 115